TH language

เกี่ยวกับเรา

ICT4D (Information Communication Technology for Development) เพื่อนำเสนอ ข้อมูลทางสถิติ ผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อ นักลงทุนขนาดเล็กและขนาดกลาง ในตลาดเกิดใหม่ เรามุ่งมั่นสร้างความวางใจ และความโปร่งใสด้านข้อมูล เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงง่าย


กรณีศึกษา

หวยไทย ลาว เวียดนาม อาศัยการเชื่อมโยงข้อมูล Data Forecast โดยอ้างอิงทฤษฎีอนุมาน (inference) คาดคะเนตามหลักเหตุผลแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ แบบนิรนัย แบบอุปนัย และเชิงสถิติ

01.การอนุมานแบบนิรนัย

Deductive inference เป็นการสรุปผลจากข้อตั้งหรือข้ออ้างที่เป็นจริงหรือสมมุติว่าจริง โดยเหตุผล โดยหลักทางตรรกศาสตร์ หรือเป็นการสรุปผลว่าเป็นจริง อาศัยประพจน์หรือการประเมินที่เป็นจริง

02.การอนุมานแบบอุปนัย

Inductive inference เป็นการสรุปนัยทั่วไปจากข้อมูลที่สังเกตได้หรือจากสัจพจน์

03.การอนุมานเชิงสถิติ

Statistical inference เป็นการสรุปผลหรือนัยทั่วไปจากข้อมูลตัวอย่างทางสถิติ โดยมีระดับความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจมองได้ว่า เป็นนัยทั่วไปของการอนุมานแบบอื่น